پژوهشگران گرامی
از آنجا که در این دوره، ارزیابی و صدور گواهینامه براساس خوداظهاری پژوهشگران صورت می پذیرد، لازم است که از دقت و صحت اطلاعات ورودی قبل از ثبت نهایی اطمینان حاصل شود. بدیهی است در صورتیکه اطلاعات وارده با واقعیت انطباق نداشته باشد، گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط و گروه پژوهشی مورد نظر به مدت 2 سال از همکاری با صنعت نفت محروم خواهد شد.
شناسه کاربری:  
کلمه عبور: