معاونت پژوهش و فناوری
ليست شاخه های پژوهش و فن آوری
 
کدعنوان شاخه
۱ فناوری و مهندسی
۱۰۱      فناوریهای بالادستی
۱۰۱۰۱           اكتشاف
۱۰۱۰۱۰۱                ارزيابي حوضه هاي رسوبي
۱۰۱۰۱۰۱۰۱                     ژئوشيمي آلي ارزيابي پتانسيل هيدروكربورزدايي سنگ مولد
۱۰۱۰۱۰۱۰۲                     پيجويي ژئوفيزيكي ثقل سنجي ومغناطيس سنجي و سنجش از دور و ..
۱۰۱۰۱۰۱۰۳                     مدل سازي زمين شناسي حوضه هاي رسوبي
۱۰۱۰۱۰۲                اكتشافات زمين شناسي و لرزه اي
۱۰۱۰۱۰۲۰۱                     مطالعات زمين شناسي سطح الارضي و تحت الارضي
۱۰۱۰۱۰۲۰۲                     روشهاي نوين اكتشافي ذخيره سازي زيرزميني گاز طبيعي (ساختارهاي نمكي و ابخوان)
۱۰۱۰۱۰۲۰۳                     عمليات لرزه اي پردازش و تفسير داده ها
۱۰۱۰۱۰۳                مطالعات سيستم هاي هيدروكربوري
۱۰۱۰۱۰۳۰۱                     مدلسازي ژئو شيميايي- شناخت سيستمهاي نفتي سنگ مولد مخزن و پوش سنگ و فرايندهاي مهاجرت هيدروكربورها و يكپارچه سازي يافته هاي اكتشافي
۱۰۱۰۱۰۴                ارزيابي و مدیریت عدم قطعیت و ريسك
۱۰۱۰۲           مشخصه سازي مخزن
۱۰۱۰۲۰۱                مطالعات زمين شناسي و مدل سازي جامع استاتیک مخزن
۱۰۱۰۲۰۱۰۱                     رسوب شناسي كربنات ها (محيط رسوبي دياژنز چينه نگاري سكانسي)
۱۰۱۰۲۰۱۰۲                     رسوب شناسي اواري ( محيط رسوبي دياژنز چينه نگاري سكانسي)
۱۰۱۰۲۰۱۰۳                     ساختماني و تكتنونيك وشكستگي ها
۱۰۱۰۲۰۱۰۴                     چينه و فسيل شناسي
۱۰۱۰۲۰۱۰۵                     ارزيابي زمين شناسي مخزن
۱۰۱۰۲۰۱۰۶                     مدل سازي جامع استاتيك مخازن (ساختماني شكستگي و رسوب شناسي و زمين امار)
۱۰۱۰۲۰۲                مطالعات ژئوفيزيك
۱۰۱۰۲۰۲۰۱                     طراحي و برداشت داده هاي لرزه اي
۱۰۱۰۲۰۲۰۲                     پردازش سيگنال و دادها
۱۰۱۰۲۰۲۰۳                     مطالعات و تفاسير ساختماني
۱۰۱۰۲۰۲۰۴                     چينه شناسي لرزه اي و آناليز رخساره ها
۱۰۱۰۲۰۲۰۵                     مطالعه و مدل سازي لرزه اي شكستگي ها
۱۰۱۰۲۰۲۰۶                     برآورد پارامترها و ارزيابي ژئوفيزيكي مخزن
۱۰۱۰۲۰۲۰۷                     روش هاي Time Laps و پايش تغييرات حين توليد مخزن
۱۰۱۰۲۰۲۰۸                     فيزيك سنگ و تعييين ضرايب الاستيك
۱۰۱۰۲۰۲۰۹                     انتشار موج و مدل سازي لرزه اي
۱۰۱۰۲۰۳                مطالعات ژئوشيمي
۱۰۱۰۲۰۳۰۱                     مخزن نفت (مطالعات تطابقي: ارگانو متال ها، ايزوتوپ ها، بيوماركرها و الماسواره ها)
۱۰۱۰۲۰۳۰۲                     مخزن (تاريخچه تغذيه مخازن، انگشت نگاري، اختلاط نفت ها، تسلسل زون هاي مخزني، پايش بهره برداري از مخازن و تطابق ها)
۱۰۱۰۲۰۳۰۳                     ارزيابي انواع دگرسايي منابع هيدروكربوري(تغييرات فازي، تفرق، تفكيك، تبخير، تخريب، آبشويي، گاز شويي، وقايع زمين ساختاري، آسفالت زدايي طبيعي، پيرو بيتومن و تار مت ها)
۱۰۱۰۲۰۳۰۴                     مدل سازي ژئوشيميايي (1تا 3 بعدي)
۱۰۱۰۲۰۴                مطالعات چاه پيمايي (پتروفيزيك)
۱۰۱۰۲۰۴۰۱                     تفسير نمودارهاي معمول چاه پيمايي full test log
۱۰۱۰۲۰۴۰۲                     تفسير نمودار هاي تصويرگر FMI,FMS,OBMI,UBI
۱۰۱۰۲۰۴۰۳                     مدل سازي تروايي
۱۰۱۰۲۰۴۰۴                     ارزيابي نمودار هاي Full Wave Sonic
۱۰۱۰۲۰۴۰۵                     پردازش و تفسير نمودار NMR
۱۰۱۰۲۰۴۰۶                     مدل سازي رخساره هاي الكتريكي
۱۰۱۰۲۰۴۰۷                     بررسي عدم قطعيت و حساسيت پارامترهاي پتروفيزيكي
۱۰۱۰۲۰۵                مطالعات ژئومكانيكي
۱۰۱۰۲۰۵۰۱                     مدل سازي فشارهاي تحت الارضي زمين
۱۰۱۰۲۰۵۰۲                     شكست هيدروليكي در سنگ مخزن
۱۰۱۰۲۰۵۰۳                     تعيين تانسور تنش هاي اصلي در مخزن
۱۰۱۰۲۰۶                مطالعات آزمايشگاهي سيال
۱۰۱۰۲۰۶۰۱                     خواص ترمودینامیکی سیالات مخازن گازی و نفتی
۱۰۱۰۲۰۶۰۲                     رسوب واکس و آسفالتین
۱۰۱۰۲۰۶۰۳                     كشش سطحي
۱۰۱۰۲۰۶۰۴                     اثرات تزریق گاز به سیالات مخازن نفتی
۱۰۱۰۲۰۶۰۵                     تشکیل هیدرات گازی
۱۰۱۰۲۰۷                مطالعات آزمایشگاهی سنگ مخزن
۱۰۱۰۲۰۷۰۱                     ترشوندگي
۱۰۱۰۲۰۷۰۲                     فشار مويينگي
۱۰۱۰۲۰۷۰۳                     مقاومت الكتريكي
۱۰۱۰۲۰۷۰۴                     نفوذپذیری نسبی
۱۰۱۰۲۰۷۰۵                     فیزیک سنگ
۱۰۱۰۲۰۷۰۶                     مكانيك سنگ
۱۰۱۰۳           حفاری
۱۰۱۰۳۰۱                تكنولوژي وفناوريهاي نوين حفاري
۱۰۱۰۳۰۱۰۱                     Extended Reach Drilling
۱۰۱۰۳۰۱۰۲                     Horizontal directional drilling
۱۰۱۰۳۰۱۰۳                     Deepwater advances
۱۰۱۰۳۰۱۰۴                     Low Cost Sidetracks
۱۰۱۰۳۰۱۰۵                     HP-HT Drilling
۱۰۱۰۳۰۱۰۶                     Multi-Lateral Drilling
۱۰۱۰۳۰۱۰۷                     Coiled Tubing Work- overs
۱۰۱۰۳۰۱۰۸                     Managed Pressure Drilling
۱۰۱۰۳۰۱۰۹                     Trough Tubing Rotary Drilling
۱۰۱۰۳۰۱۱۰                     Laser Drilling
۱۰۱۰۳۰۱۱۱                     Under Balanced Drilling
۱۰۱۰۳۰۱۱۲                     Drilling With Casing
۱۰۱۰۳۰۱۱۳                     Coiled Tubing Drilling
۱۰۱۰۳۰۲                تكنولوژي نانو وحفاري
۱۰۱۰۳۰۲۰۱                     نانو در ادوات و رشته هاي حفاري
۱۰۱۰۳۰۲۰۲                     كاربرد نانوتكنولوژي در سيالات حفاري چاههاي هيدروكربني
۱۰۱۰۳۰۲۰۳                     نانو در مشبك كاري و تکميل چاهها
۱۰۱۰۳۰۲۰۴                     نانو تکنولوژی در سيمانهاي حفاري
۱۰۱۰۳۰۳                حفاري و تكميل هوشمند چاهها
۱۰۱۰۳۰۳۰۱                     بررسي فرآيندهاي شكست سنگ
۱۰۱۰۳۰۳۰۲                     بررسي فيزيكي تعامل سنگ و ابزار حفاري
۱۰۱۰۳۰۳۰۳                     حسگرها و بررسي و ارزيابي پارامترها
۱۰۱۰۳۰۳۰۴                     مكانيابي و شناسايي موقعيت مته
۱۰۱۰۳۰۳۰۵                     تله متري وثبت اطلاعات بوجود آمده از درون چاه به روش هاي سريع و كارآمد و انتقال به سطح
۱۰۱۰۳۰۴                مكانيك سنگ و بهبود مهندسي حفاري چاهها
۱۰۱۰۳۰۴۰۱                     بررسي خواص سنگ هاي ميادين و انتخاب مناسب مته
۱۰۱۰۳۰۴۰۲                     پايداري حفره باز چاهها و مطالعه تنش هاي دروني زمين
۱۰۱۰۳۰۴۰۳                     كاهش ريسك گير لوله ها در عمليات حفاري
۱۰۱۰۳۰۴۰۴                     فشار شكست سنگ ها و لايه ها و محدوده وزن گل تمامي سازندها (Mud Weight envelope) به تفكيك ميادين
۱۰۱۰۳۰۴۰۵                     تهيه مدل مناسب مكانيك زمين (Mechanical earth model)
۱۰۱۰۳۰۴۰۶                     بررسي اثر و جهت چاه بر پايداري ديواره ها
۱۰۱۰۳۰۵                بهبود و بهينه سازي برنامه ريزي حفر و تعمير چاهها
۱۰۱۰۳۰۵۰۱                     ارتقاء بهره وري و كاهش هزينه ها و دكل روزهاي پيش بيني شده
۱۰۱۰۳۰۵۰۲                     طراحي لوله هاي جداري (حذف و بهبود تعداد جداريهاي چاه )
۱۰۱۰۳۰۵۰۳                     كاربردي هيدروليك حفاري
۱۰۱۰۳۰۵۰۴                     بهبود حمل كننده هاي حفاري و افزايش توان مته ها
۱۰۱۰۳۰۵۰۵                     مستند سازي آماري مشكلات مكرر عمليات حفاري
۱۰۱۰۳۰۶                مشكلات حفاري و روشهاي نوين كنترل
۱۰۱۰۳۰۶۰۱                     كنترل سازندهاي حساس و ناپايدار
۱۰۱۰۳۰۶۰۲                     پايدار سازي ديواره چاهها
۱۰۱۰۳۰۶۰۳                     بررسي اثرات سيال حفاري - سنگ سازند
۱۰۱۰۳۰۶۰۴                     تكنولوژي نوين حفاري UBD
۱۰۱۰۳۰۶۰۵                     گير رشته هاي حفاري
۱۰۱۰۳۰۶۰۶                     خوردگي ادوات حفاري
۱۰۱۰۳۰۶۰۷                     كنترل هرزروي و جلوگيري از انسداد منافذ سازندهاي توليدي
۱۰۱۰۳۰۷                مكانيزمهاي مختلف آسيب سازند طي عمليات حفاري ميادين
۱۰۱۰۳۰۷۰۱                     مكانيزمهاي مكانيكي
۱۰۱۰۳۰۷۰۲                     مكانيزمهاي شيميايي
۱۰۱۰۳۰۷۰۳                     مكانيزمهاي بيولوژيكي
۱۰۱۰۳۰۷۰۴                     مكانيزمهاي حرارتي
۱۰۱۰۳۰۷۰۵                     آسيب سازند در فشار و حرارت بالا
۱۰۱۰۳۰۷۰۶                     جلوگيري و پيشگيري از آسيب سازندهاي توليدي
۱۰۱۰۳۰۷۰۷                     سيالات حفاري و تراوايي سنگهاي مخزن
۱۰۱۰۳۰۷۰۸                     ناسازگاري سيالات حفاري و خواص سنگ سازند توليدي
۱۰۱۰۳۰۸                افزايه هاي نوين گل سيمان و سيالات حفاري
۱۰۱۰۳۰۸۰۱                     ساخت ،تهيه، کنترل کیفی و بهينه سازي مصرف افزايه ها ي نوين سيالات حفاري
۱۰۱۰۳۰۸۰۲                     طراحی، ساخت ،تهيه و بهينه سازي مصرف افزايه ها ي نوين گل و سيمانهاي حفاري
۱۰۱۰۳۰۸۰۳                     ساخت ،تهيه و بهينه سازي مصرف افزايه ها ي نوين سيالات تكميلي حفاري
۱۰۱۰۳۰۸۰۴                     تدوين روشهاي اساسي و كاربردي و استاندارد سازي كنترل كيفي افزايه ها در شرايط ميادين كشور
۱۰۱۰۳۰۹                حفاري و انگيزش و اسيدكاري چاهها
۱۰۱۰۳۰۹۰۱                     اسيدهاي معدني
۱۰۱۰۳۰۹۰۲                     اسيدهاي آلي
۱۰۱۰۳۰۹۰۳                     اسيدهاي كندكار
۱۰۱۰۳۰۹۰۴                     اسيدهاي هيبريدي
۱۰۱۰۳۰۹۰۵                     اسيدهاي ژله اي
۱۰۱۰۳۰۹۰۶                     پارامترهاي اسيدكاري و به حد اكثر رساندن كارايي عمليات اسيدكاري
۱۰۱۰۳۰۹۰۷                     شبيه سازي مناسب ترين روش اسيدكاري در چاههاي مخزن
۱۰۱۰۴           شبيه سازي ديناميكي مخزن
۱۰۱۰۴۰۱                 ساخت مدل ديناميكي مخزن BLACK OIL
۱۰۱۰۴۰۲                شبيه سازي تركيبي COMPOSITIONAL
۱۰۱۰۴۰۳                شبيه سازي مدل حرارتي THERMAL RESERVOIR SIMULATOR
۱۰۱۰۵           تکنولوژی های پیشرفته استخراج،توليد و بهره برداري از مخازن نفت و گاز
۱۰۱۰۵۰۱                بررسي و آناليز روشهاي توليد نفت و گاز
۱۰۱۰۵۰۱۰۱                     عوامل موثر در انحراف پیش بینی تولید از مخازن نفت و گاز
۱۰۱۰۵۰۱۰۲                     روش هاي تثبيت دبی تولیدی/تزریقی چاه ها
۱۰۱۰۵۰۱۰۳                     سيستم هاي نشت یابی تسهیلات چاهی و تاسسیسات
۱۰۱۰۵۰۱۰۴                     بررسي جریان درون چاهی در هنگام تولید
۱۰۱۰۵۰۲                چاه هوشمند
۱۰۱۰۵۰۲۰۱                     مديريت همزمان مخزن
۱۰۱۰۵۰۲۰۲                     پايش هاي ته چاهي
۱۰۱۰۵۰۳                آزمايشات چاه
۱۰۱۰۵۰۳۰۱                      Production Well Logging
۱۰۱۰۵۰۳۰۲                      DST
۱۰۱۰۵۰۳۰۳                     PLD
۱۰۱۰۵۰۴                فرازآوري مصنوعي
۱۰۱۰۵۰۴۰۱                     Gas Lifting
۱۰۱۰۵۰۴۰۲                     Pumping Wells
۱۰۱۰۵۰۴۰۳                     Plunger Lift
۱۰۱۰۵۰۴۰۴                      Gas Well deliquefaction
۱۰۱۰۵۰۵                مديريت بهره وري چاه
۱۰۱۰۵۰۵۰۱                     هيدرات هاي گازي (درون چاهي)
۱۰۱۰۵۰۵۰۲                     بومي سازي و نوشتن نرم افزارهای مربوط به مدیریت تولید از چاه (نرم افزارهای چاه آزمایی)
۱۰۱۰۵۰۵۰۳                     افزایش بهره وری چاه - مشبك كاري
۱۰۱۰۵۰۵۰۴                     افزایش بهره وری چاه - ايجاد شكاف مصنوعی در چاه
۱۰۱۰۵۰۵۰۵                     افزایش بهره وری چاه - تحريك چاه
۱۰۱۰۵۰۵۰۶                     افزایش بهره وری چاه - مخازن گاز ميعاني
۱۰۱۰۵۰۵۰۷                     افزایش بهره وری چاه - مخازن گازي با نفوذ پذیری پایین
۱۰۱۰۵۰۵۰۸                     گردآوري و فرآوري داده هاي سيستم هاي توليد
۱۰۱۰۵۰۶                مديريت توليد آب و گاز ناخواسته
۱۰۱۰۵۰۶۰۱                     رفع مشکلات تولید آب
۱۰۱۰۵۰۶۰۲                     جداسازی درون چاهی تولید آب
۱۰۱۰۵۰۶۰۳                     استفاده از مواد شیمیایی
۱۰۱۰۵۰۶۰۴                     تزریق آبهای تولیدی
۱۰۱۰۵۰۶۰۵                     رفع مشکلات تولید گاز
۱۰۱۰۵۰۶۰۶                     جداسازی درون چاهی تولیدگاز
۱۰۱۰۵۰۶۰۷                     تزریق گازهای تولیدی
۱۰۱۰۵۰۶۰۸                     مدیریت گازهای ترش
۱۰۱۰۵۰۷                آسفالتين
۱۰۱۰۵۰۷۰۱                     مدل سازی تشکیل رسوب آسفالتین
۱۰۱۰۵۰۷۰۲                     بررسی مکانیسم رسوب آسفالتین در محیطهای متخلخل
۱۰۱۰۵۰۷۰۳                     بررسی مکانیسم رسوب آسفالتین در ستون چاه
۱۰۱۰۵۰۷۰۴                     واكس
۱۰۱۰۵۰۸                فرايندهاي جداسازي واحدهاي بهره برداري
۱۰۱۰۵۰۸۰۱                     نمك زدايي
۱۰۱۰۵۰۸۰۲                     سولفیدد هیدروژن زدایی (شیرین سازی)
۱۰۱۰۵۰۸۰۳                     انتقال نفت های خام و پارافینی
۱۰۱۰۵۰۸۰۴                     ارتقاء کیفیت نفت خام
۱۰۱۰۵۰۸۰۵                     هیدارت های گازی (سر چاه)
۱۰۱۰۵۰۸۰۶                     جدا سازی چند فازی
۱۰۱۰۵۰۸۰۷                     جداسازی درون چاهی
۱۰۱۰۵۰۸۰۸                     جداسازی كربن دي اكسايد از هيدروژن سولفيد
۱۰۱۰۵۰۸۰۹                     فناوری های جذب سطحی
۱۰۱۰۵۰۸۱۰                     نم زدایی
۱۰۱۰۵۰۸۱۱                     نانو فیلتر و نانو غشاء
۱۰۱۰۵۰۹                نانو فیلتر و نانو غشاء
۱۰۱۰۶           فناوری های ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز
۱۰۱۰۶۰۱                تزريق آب به مخزن جهت تثبيت فشار
۱۰۱۰۶۰۲                تزريق گاز به كلاهك گازي جهت تثبيت فشار
۱۰۱۰۶۰۳                تزريق گاز به صورت امتزاجي
۱۰۱۰۶۰۳۰۱                     تزريق گازهاي بي اثر
۱۰۱۰۶۰۳۰۲                     تزريق دي اكسيد كربن به صورت غيرامتزاجي
۱۰۱۰۶۰۳۰۳                     تزريق گازهاي هيدروكربوري
۱۰۱۰۶۰۴                تزريق امتزاجي گاز
۱۰۱۰۶۰۴۰۱                     سيلابزني با دي اكسيد كربن
۱۰۱۰۶۰۴۰۲                     سيلابزني با نيتروژن
۱۰۱۰۶۰۴۰۳                     فرآيند تزريق امتزاجي اسلاگ
۱۰۱۰۶۰۴۰۴                     سيلابزني با گاز هيدروكربوري
۱۰۱۰۶۰۵                تزريق مواد شيميايي
۱۰۱۰۶۰۵۰۱                     سيلابزني با پليمر
۱۰۱۰۶۰۵۰۲                     سيلابزني توسط سورفكتانت
۱۰۱۰۶۰۵۰۳                     سيلابزني با حلال‌ها
۱۰۱۰۶۰۶                روشهاي گرمايي جهت ازدياد برداشت از مخازن نفت سنگين
۱۰۱۰۶۰۶۰۱                     تزريق بخار
۱۰۱۰۶۰۶۰۲                     تزريق اب گرم
۱۰۱۰۶۰۶۰۳                     احتراق درجا
۱۰۱۰۶۰۷                روشهاي ميكربي
۱۰۱۰۶۰۸                تزريق متناوب سيال هاي مختلف
۱۰۱۰۶۰۸۰۱                     تزريق متناوب آب و گاز
۱۰۱۰۶۰۸۰۲                     تزريق متناوب محلول پليمر و گاز
۱۰۱۰۶۰۹                تكنولوژيهاي كاهش گاز بالشتكي در مخزن
۱۰۱۰۶۱۰                افزايش برداشت از طريق مطالعات ميداني به منظور افزايش تعداد چاهها
۱۰۱۰۷           ساخت و نصب
۱۰۱۰۷۰۱                خطوط لوله دريايي
۱۰۱۰۷۰۲                ترمينال ها و مخازن نگهداري محصولات هيدروكربني
۱۰۱۰۷۰۳                سكوهاي ثابت حفاري
۱۰۱۰۷۰۴                سكوهاي شناور حفاري
۱۰۱۰۸           ساخت سازه ها و تجهيزات اكتشاف فراساحل
۱۰۱۰۹           طراحي و ساخت واحدهاي شناور انتقال مواد نفتي
۱۰۱۱۰           تدوين استانداردهاي بومي نوين نگهداشت
۱۰۱۱۰۰۱                خطوط لوله دريايي
۱۰۱۱۰۰۲                ترمينالهاي نفتي
۱۰۱۱۰۰۳                سكوهاي ثابت و شناور حفاري
۱۰۱۱۰۰۴                مخازن ذخيره و نگهداري محصولات هيدروكربني
۱۰۱۱۰۰۵                سازه ها و تجهيزات اكتشاف فراساحل
۱۰۱۱۰۰۶                واحدهاي شناور انتقال مواد نفتي
۱۰۱۱۱           تدوين استانداردهاي بومي نوين طراحي و ساخت
۱۰۱۱۱۰۱                خطوط لوله دريايي
۱۰۱۱۱۰۲                ترمينالهاي نفتي
۱۰۱۱۱۰۳                سكوهاي ثابت و شناور حفاري
۱۰۱۱۱۰۴                مخازن ذخيره و نگهداري محصولات هيدروكربني
۱۰۱۱۱۰۵                سازه ها و تجهيزات اكتشاف فراساحل
۱۰۱۱۱۰۶                واحدهاي شناور انتقال مواد نفتي
۱۰۲      ساخت تجهيزات و كاتاليست ها و مواد شيميايي پرمصرف
۱۰۲۰۱           كاتاليست
۱۰۲۰۱۰۱                كاتاليست ها و محصولات پليمري
۱۰۲۰۱۰۲                كاتاليستها و محصولات غير پليمري
۱۰۲۰۱۰۳                جاذبهاي مصرفي
۱۰۲۰۱۰۴                بازيافت كاتاليستهاي مستعمل
۱۰۲۰۱۰۵                فرايندهاي احيا كاتاليست در بيرون راكتور
۱۰۲۰۱۰۶                دي متيل اتر و كليه كاتاليستهاي هيدروژن زدايي
۱۰۲۰۱۰۷                نانو کاتالیست
۱۰۲۰۱۰۸                نانو مواد
۱۰۲۰۲           پليمرها و مواد شيميايي پرمصرف
۱۰۲۰۲۰۱                پلي پروپيلن
۱۰۲۰۲۰۲                پلي اتيلن
۱۰۲۰۲۰۳                پلي اتيلن ترفتالات
۱۰۲۰۲۰۴                پلي وينيل كلرايد
۱۰۲۰۲۰۵                پلي استايرن
۱۰۲۰۲۰۶                اسيد استيك
۱۰۲۰۲۰۷                وينيل استات مونومر
۱۰۲۰۲۰۸                آروماتيك ها
۱۰۲۰۲۰۹                متانول
۱۰۲۰۲۱۰                آمونياك
۱۰۲۰۲۱۱                متيل دي اتانول آمين و متيل دي اتانول آمين فعال شده
۱۰۲۰۲۱۲                ماده بودار كننده گاز طبيعي
۱۰۲۰۲۱۳                اترهاي سنگين
۱۰۲۰۲۱۴                اتيلن-پروپيلن
۱۰۲۰۲۱۵                كاربرد و مديريت مصرف گوگرد
۱۰۲۰۲۱۶                نانو کامپوزیت
۱۰۲۰۳           تجهيزات حوزه پالايش انتقال و توزيع گاز طبيعي
۱۰۲۰۳۰۱                ارتقا توانمندي در زمينه روش هاي جديد بازرسي
۱۰۲۰۳۰۲                ارتقا در زمينه روشهاي نشت يابي
۱۰۲۰۳۰۳                ارتقا توانمندي در زمينه طراحي مهندسي و بهره برداري خطوط لوله جديد و ايستگاهها
۱۰۲۰۳۰۴                روشهاي نوين احداث و نصب خطوط لوله
۱۰۲۰۳۰۵                ساخت تهيزات و ادوات در حوزه پالايش انتقال و توزيع گاز
۱۰۲۰۳۰۶                ارتقا راندمان در خطوط انتقال و توزيع گاز
۱۰۲۰۴           ساخت تجهيزات حوزه نفت و گاز
۱۰۲۰۵           نانو جاذب
۱۰۳      طراحي فرايندها و بهينه‌سازي توليد
۱۰۳۰۱           تكنولوژيهاي توليد و بهره‌برداري نفت و گاز
۱۰۳۰۱۰۱                افزايش بهره‌دهي productivity
۱۰۳۰۱۰۲                ايجاد شكافت مصنوعي
۱۰۳۰۱۰۳                طراحي حفاري چاه
۱۰۳۰۱۰۴                طراحي تكميل چاه
۱۰۳۰۱۰۵                طراحي چاه‌هاي هوشمند
۱۰۳۰۱۰۶                فرازآوري مصنوعي
۱۰۳۰۱۰۷                روش‌هاي نگهداري چاه‌هاي توليدي و تزريقي (Well Integrity)
۱۰۳۰۱۰۸                ارتقاء كيفيت نفت خام
۱۰۳۰۱۰۹                مخازن گاز ميعاني
۱۰۳۰۱۱۰                انتقال نفت‌خام های سنگین و پارافینی
۱۰۳۰۱۱۱                مخازن گاز با نفوذ‌پذيري پايين
۱۰۳۰۱۱۲                پايش‌هاي ته چاهي
۱۰۳۰۱۱۳                سولفورزدايي و شيرين‌سازي نفت و فرآورده هاي نفتي
۱۰۳۰۱۱۴                آسفالتين و واكس
۱۰۳۰۱۱۵                هيدرات‌هاي گازي
۱۰۳۰۱۱۶                گردآوري و فرآوري داده‌هاي سيستم‌هاي توليد
۱۰۳۰۱۱۷                مديريت همزمان مخزن (Real-time Reservoir Management)
۱۰۳۰۱۱۸                نم زدايي
۱۰۳۰۱۱۹                (مديريت گازهاي ترش و ساير ناخالصي‌ها (جيوه، ...
۱۰۳۰۱۲۰                جذب سطحي
۱۰۳۰۱۲۱                سیستم‌های نشت‌یابی
۱۰۳۰۱۲۲                مديريت سيستمهاي جانبي متمركز (utility) شامل آب، برق و بخار
۱۰۳۰۱۲۳                Production Accounting
۱۰۳۰۱۲۴                Dispatching
۱۰۳۰۱۲۵                جداسازي تركيبات با ارزش افزوده بالا
۱۰۳۰۱۲۶                بهينه سازي فرايندهاي پالايش نفت و گاز طبيعي
۱۰۳۰۱۲۷                بهينه كاوي عملياتي در پالايشگاههاي موجود
۱۰۳۰۱۲۸                طراحي و اجراي سيستمهاي پايلوتي
۱۰۳۰۱۲۹                انتقال تكنولوژي فرآيندهاي نفت و گاز
۱۰۳۰۱۳۰                توليد روانكارهاي مصرف در صنعت نفت ( انواع روغن گريس)
۱۰۳۰۱۳۱                توليد افزودنيهاي شيميايي پرمصرف در صنعت نفت
۱۰۳۰۱۳۲                فناوري غشا در صنعت نفت
۱۰۳۰۱۳۳                توسعه فناوري و مصرف گوگرد
۱۰۳۰۱۳۴                توسعه دانش فني حسگرهاي گاز و سامانه هاي نشت يابي
۱۰۳۰۱۳۵                فناوري شيرينسازي با استفاده از حلالها و مديريت مصرف انها
۱۰۳۰۱۳۶                نانو افزودنی
۱۰۳۰۲           فرآيندهاي پتروشيميايي (پلیمری و غیر پلیمری)
۱۰۳۰۲۰۱                اپوكسي رزين
۱۰۳۰۲۰۲                پلي كربنات
۱۰۳۰۲۰۳                پلي استايرن
۱۰۳۰۲۰۴                 پلی‌ونیل کلراید
۱۰۳۰۲۰۵                پلی اتیلن و پلی پروپیلن
۱۰۳۰۲۰۶                اکریلو نیتریل بوتادین استایرن
۱۰۳۰۲۰۷                پلی اتیلن ترفتالات
۱۰۳۰۲۰۸                پلی بوتادین رابر
۱۰۳۰۲۰۹                اولفین
۱۰۳۰۲۱۰                تبديل گاز به مايع
۱۰۳۰۲۱۱                استایرین
۱۰۳۰۲۱۲                گاز سنتز
۱۰۳۰۲۱۳                 وینیل استات
۱۰۳۰۲۱۴                 تبدیل متانول به پروپیلن
۱۰۳۰۲۱۵                اسید استیک
۱۰۳۰۲۱۶                 دی هیدروژناسیون پروپان به پروپیلن
۱۰۳۰۲۱۷                 دی متیل اتر
۱۰۳۰۲۱۸                متانول
۱۰۳۰۲۱۹                 کلر الکالی
۱۰۳۰۳           فرآيندهاي پالايشگاهي (سوخت ها و مكمل هاي سوخت)
۱۰۳۰۳۰۱                اختلاط نفت خام‌های مختلف و ميعانات گازي جهت تولید خوراک پالایشگاه‌ها
۱۰۳۰۳۰۲                نمک‌زدایی خوراک‌های پالایشگاهی
۱۰۳۰۳۰۳                کراکینگ نفت خام و فرآورده‌های سنگین
۱۰۳۰۳۰۴                بهبود کیفیت فرآورده‌ها شامل تبريد، تقطير، استخراج، غشايي و جذب و دفع
۱۰۳۰۳۰۵                سوخت هاي با منشأ زيست توده
۱۰۳۰۳۰۶                سوخت هاي با منشأ فسيلي
۱۰۳۰۳۰۷                فرايند ايزومريزاسيون نفتاي سبك
۱۰۳۰۳۰۸                فرايند هيدرو كانورژن
۱۰۳۰۳۰۹                فرايند ريفرمينگ كاتاليستي پيوسته
۱۰۳۰۴           نانو مهندسی
۱۰۴      انتقال، توزيع و ذخيره سازي
۱۰۴۰۱           طراحي و بهينه سازي
۱۰۴۰۱۰۱                طراحي و بهينه سازي و راهبري شبكه هاي انتقال و توزيع گاز سراسري
۱۰۴۰۱۰۲                ارتقاء توانمندي تكنولوژيك در زمينه طراحي، ساخت و نگهداري و تعميرات توربوكمپرسورها
۱۰۴۰۱۰۳                بهينه سازي تجهيزات ايستگاه هاي تقليل فشار
۱۰۴۰۱۰۴                بهينه كاوي در خطوط لوله انتقال نفت و گاز
۱۰۴۰۲           ذخيره سازي زيرزميني و رو زميني نفت، گاز و فراورده هاي نفتي
۱۰۴۰۲۰۱                تدوين طرح جامع ذخيره سازي
۱۰۴۰۲۰۲                مكان يابي و مطالعات امكانسنجي
۱۰۴۰۲۰۳                شناسايي و ارتقاء توانمندي تكنولوژيك در روشهاي جديد ذخيره سازي
۱۰۴۰۲۰۴                مديريت بهره برداري از مخازن
۱۰۴۰۲۰۵                امكانسنجي ذخيره سازي به شكل هاي مختلف (LNG، ANG و هيدرات)
۱۰۴۰۲۰۶                احداث واحد Mini LNG
۱۰۴۰۲۰۷                بازیافت لجن‌های مخازن
۱۰۵      مصرف، بهينه سازي و ارتقاء راندمان انرژي
۱۰۵۰۱           مديريت انرژي
۱۰۵۰۱۰۱                مميزي انرژي
۱۰۵۰۱۰۲                استخراج شاخص هاي مصرف انرژي واحدهاي شيميايي
۱۰۵۰۱۰۳                ارتقا راندمان انرژي در حوزه هاي پالايش و انتقال و توزيع نفت و گاز طبيعي
۱۰۵۰۱۰۴                مديريت مصرف انرژي در تجهيزات مصرف كننده گاز طبيعي و ساير فراورده هاي سوختي در بخش خانگي و تجاري
۱۰۵۰۱۰۵                نانو سيال
۱۰۵۰۲           بخش ساختمان
۱۰۵۰۲۰۱                معماري ساختمان
۱۰۵۰۲۰۲                تاسيسات مكانيكي
۱۰۵۰۲۰۳                تاسيسات برقي
۱۰۵۰۲۰۴                مدلسازي
۱۰۵۰۳           بخش حمل و نقل
۱۰۵۰۳۰۱                بررسي مدل اقتصادي حمل ونقل سوخت
۱۰۵۰۳۰۲                سوخت هاي تجديد ناپذير
۱۰۵۰۳۰۳                سوخت هاي تجديد پذير
۱۰۵۰۳۰۴                خودرو
۱۰۵۰۴           بخش صنعت
۱۰۵۰۴۰۱                انتگراسيون حرارتي واحدهاي عملياتي
۱۰۵۰۴۰۲                عايق كاري خطوط انتقال و مخازن نفت، گاز و فراورده هاي نفتي
۱۰۵۰۴۰۳                كنترل هوشمند سوخت
۱۰۵۰۴۰۴                جايگزين نمودن و يا افزايش راندمان تجهيزات انرژي بر
۱۰۵۰۴۰۵                كاهش گازهاي ارسالي به مشعل
۱۰۵۰۴۰۶                مديريت بخار
۱۰۵۰۴۰۷                مميزي انرژي و تعيين شاخص انرژي
۱۰۵۰۴۰۸                مديريت فلرينگ
۱۰۵۰۴۰۹                نانو عایق و نانو پوشش
۱۰۶      محيط زيست, حفاظت صنعتي و سلامت
۱۰۶۰۱           بهداشت و سلامت کار
۱۰۶۰۱۰۱                بهداشت صنعتي
۱۰۶۰۱۰۲                بهداشت عمومي
۱۰۶۰۱۰۳                بهداشت محيط
۱۰۶۰۱۰۵                HSE وطب کار
۱۰۶۰۱۰۶                بهداشت حرفه ای
۱۰۶۰۱۰۷                بحران ها و بلایا
۱۰۶۰۱۰۸                 آلاینده های شیمیایی - سم شناسی
۱۰۶۰۲           حفاظت صنعتي ,ايمني و بازرسي فني
۱۰۶۰۲۰۱                روش هاي پيشرفته و هوشمند نگهداري و تعميرات
۱۰۶۰۲۰۲                افزايش ايمني شبكه گازرساني
۱۰۶۰۲۰۳                خوردگي و حفاظت صنعتي و مديريت آن
۱۰۶۰۲۰۴                پوششها
۱۰۶۰۲۰۵                آناليز و مديريت حوادث
۱۰۶۰۲۰۶                كاربرد بتن هاي خاص براي حفاظت از سازه هاي استراتژيك
۱۰۶۰۲۰۷                سازه هاي دريايي
۱۰۶۰۲۰۸                بررسي رفتار مخازن بتني در مقابل انواع فراورده هاي نفتي
۱۰۶۰۳           محيط زيست
۱۰۶۰۳۰۱                مديريت دفع و بازيافت پسماند
۱۰۶۰۳۰۲                تصفيه آب و فاضلاب
۱۰۶۰۳۰۳                پايش آلاينده ها در محيطهاي آب، خاک و هوا
۱۰۶۰۳۰۴                پاکسازي آلودگيهاي محيطي آب، خاک و هوا
۱۰۶۰۳۰۵                ارزيابي زيست محيطي (شامل ESHIA ، SIA و EIA)
۱۰۶۰۳۰۶                مديريت محيط زيست شامل: برنامه ريزي راهبردي، تهيه استانداردها، ظرفيت سنجي و مديريت منابع زيست محيطي و اکوسيستمها ، اقتصاد محيط زيست، تدوين برنامه هاي نظارتي
۱۰۶۰۳۰۷                طراحي محيط زيست و فضاي سبز
۱۰۶۰۳۰۸                بيوتکنولوژي حفظ منابع زيستي
۱۰۶۰۳۰۹                بررسي آلايندگي انواع سوختها(ارتقاء كيفي انواع سوختها , كاهش مصرف,استفاده از سوخت سازگار با محيط زيست)
۱۰۶۰۳۱۰                مديريت ضايعات هيدروكربني و روانكارها
۱۰۶۰۳۱۱                شبيه سازي و مدلسازي پراكنش آلاينده ها در محيطهاي آب، خاك و هوا
۱۰۶۰۳۱۲                مديريت كربن و اجراي پروژه مكانيسم توسعه پاك در صنايع نفت گاز و پتروشيمي
۱۰۶۰۴           اقتصاد HSE وارزشگذاري اقتصادي
۱۰۶۰۵           مديريت ريسک
۱۰۶۰۶           مديريت بحران و پدافند غيرعامل
۱۰۶۰۷           نانو زیست محیطی
۱۰۶۰۸           سلامت خانواده
۱۰۶۰۸۰۱                گروه سرطان
۱۰۶۰۸۰۲                گروه سلامت سالمندان
۱۰۶۰۸۰۳                بیماریهای غیرواگیر
۱۰۶۰۸۰۴                 عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
۱۰۶۰۸۰۵                علوم دارویی
۱۰۶۰۸۰۶                 بیماریهای عفونی و نوپدید
۱۰۶۰۸۰۷                سلامت روان
۱۰۶۰۹            فن آوری ارتباطات و اقتصاد سلامت
۱۰۶۰۹۰۱                مراکز درمانی
۱۰۶۰۹۰۲                سیاستگذاری سلامت
۱۰۶۰۹۰۳                سلامت الکترونیک
۱۰۶۰۹۰۴                مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۱۰۶۰۹۰۵                اقتصاد سلامت
۱۰۷      سامانه جامع اندازه گيري و فناوري اطلاعات و ارتباطات
۱۰۷۰۱           سيستم هاي اندازه گيري
۱۰۷۰۱۰۱                ارتقاء و توسعه سيستم هاي اندازه گيري (ترانسميتر، آلتراسونيك، مديريت كاليبراسيون و كنتور هوشمند)
۱۰۷۰۱۰۲                نانو حسگر
۱۰۷۰۲           اتوماسيون (سيستم ها و ريزسيستم ها)
۱۰۷۰۲۰۱                اتوماسيون يكپارچه
۱۰۷۰۲۰۲                مديريت هوشمند بحران
۱۰۷۰۲۰۳                APC كنترل فرآيند پيشرفته
۱۰۷۰۲۰۴                RTO بهينه سازي همزمان فرآيند
۱۰۷۰۲۰۵                ارتقا سيستمهاي كنترلي
۱۰۷۰۳           فناوري اطلاعات
۱۰۷۰۳۰۱                بانك‌هاي اطلاعاتي
۱۰۷۰۳۰۲                فاوا
۱۰۷۰۳۰۳                اسكادا
۱۰۷۰۳۰۴                مديريت دانش
۱۰۷۰۳۰۵                توسعه نرم‌افزارهاي تخصصي مورد نياز صنعت
۱۰۷۰۳۰۶                سامانه هاي ابزار دقيق ايمني
۱۰۷۰۳۰۷                ERP
۲ مطالعات راهبردی - کلان و علوم انسانی اجتماعی
۲۰۱      مطالعات راهبردی - کلان
۲۱۰۶           آینده پژوهی و تدوین سناریوهای آینده انرژی کشور
۲۰۱۰۱           تدوین راهبرد صنعت نفت در سطح وزارت نفت و شرکت های ملی اصلی چهارگانه (طرح جامع شرکت های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش)
۲۰۱۰۲           طراحی و پیاده سازی نظام مدیریت سبد پژوهش و فناوری صنعت نفت
۲۰۱۰۳           طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در سطح وزارت نفت و شرکتهای ملی: نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش
۲۰۱۰۴           طرح جامع بهبود بهره وری و تعالی در صنعت نفت کشور
۲۰۱۰۵           تدوین چارچوب و الگوی دیپلماسی انرژی کشور
۲۰۱۰۷           ترسیم نقشه راه فناوری های صنعت نفت شرکت های ملی اصلی چهارگانه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش
۲۰۱۰۸           تکمیل و ارتقا نظام نوآوری بخشی صنعت نفت
۲۰۱۰۹           طراحی و راه اندازی پایگاه نوآوری صنعت نفت و قطب بندی دانشگاهها، مراکز علمی-پژوهشی و توسعه دهندگان فناوری های مورد نیاز
۲۰۱۱۰           تدوین راهبردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت نفت و شرکتهای ملی اصلی چهارگانه
۲۰۱۱۱           طرح جامع مطالعات فرهنگی و اجتماعی عسلویه
۲۰۱۱۲           طراحی الگوی خصوصی سازی و پیاده سازی سیاستهای کلی اصل 44 در صنعت نفت
۲۰۱۱۳           اقتصاد ایران و بخش انرژی و صنعت نفت و گاز
۲۰۱۱۴           جایگاه و نقش صنعت نفت در اقتصاد ایران و برنامه ریزی های ملی و منطقه ای
۲۰۱۱۵           جایگاه و نقش صنعت نفت در تجارت خارجی، تعاملات و تجارت بین المللی ایران در منطقه
۲۰۲      مدیریت و امور سازمانها در صنعت نفت
۲۰۲۰۱           مدیریت استراتژیک
۲۰۲۰۲           سیاستگذاری بازرگانی
۲۰۲۰۳           مدیریت کارآفرینی
۲۰۲۰۴           مدیریت دانش
۲۰۲۰۵           مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک
۲۰۲۰۶           مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
۲۰۲۰۷           مدیریت طرحها و پروژه‌ها
۲۰۲۰۸           مدیریت استراتژیک شرکتهای نفتی
۲۰۲۰۹           مدیریت استراتژیک تحقیقات بازاریابی و بازاریابی صنعتی
۲۰۲۱۰           تحلیل استراتژیهای سازمانهای موفق و ناموفق
۲۰۲۱۱           برنامه ریزی استراتژیک
۲۰۲۱۲           مدیریت استراتژیک ICT
۲۰۲۱۳           تدوین راهبرد توسعه فناوری صنعت نفت ( تدوین استراتژی فناوری صنعت نفت)
۲۰۲۱۴           مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مدیريت
۲۰۲۱۵           مدیریت مالی و حسابداری مدیریت
۲۰۲۱۶           سیستمهای اطلاعاتی و ارتباطاتی مدیریت
۲۰۲۱۷           مدیریت بحران
۲۰۲۱۸           مدیریت ریسک
۲۰۲۱۹           طراحی و استقرار مدیریت دانش در شرکت ملی نفت ایران
۲۰۲۲۰           بازنگری وضع موجود و طراحی و استقرار برنامه های بهبود نظام آموزش شرکت ملی نفت ایران
۲۰۲۲۱           طرح بهبود بهره وری نیروی انسانی
۲۰۲۲۲           طرح جامع پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در مناطق عملیاتی
۲۰۲۲۳           طرح تقویت بهره وری و تعالی سازمانی مدیریت و سرمایه های انسانی
۲۰۲۲۴           مدیریت منابع انسانی، بهره وری و تعالی سازمانی
۲۰۲۲۵           مدلها و روشهای تحقیق در مدیریت
۲۰۲۲۶           مدیریت فناوري و نواوري
۲۰۲۲۷           مدیریت طرحهای فناوري و نواوري
۲۰۲۲۸           مدیریت طرحهای توسعه وسرمايه گذاري
۲۰۲۲۹           مدیریت تولید
۲۰۲۳۰           بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت نفت
۲۰۲۳۱           همکاری های بین المللی پیش برنده در حوزه فناوریهای ضروری برای کسب و بومی سازی آن
۲۰۲۳۲           بررسی و حل مسایل مدیریتی و اجتماعی
۲۰۲۳۳           Human Resources Development and Training
۲۰۲۳۴           مدیریت مالی و امور حسابداری
۲۰۲۳۵           حسابداری مدیریت و گزارشگیری مالی
۲۰۲۳۶           حسابرسی
۲۰۳      اقتصاد و تجارت
۲۰۳۰۱           اقتصاد نفت و انرژی
۲۰۳۰۲           اقتصاد صنعتی
۲۰۳۰۳           اقتصاد انرژی (بهینه سازی انرژی)
۲۰۳۰۴           ارزیابی اقتصادی طرحها
۲۰۳۰۵           بازارها و بورسهای نفتی- منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای
۲۰۳۰۶           بازاریابی مالی و روشهای تامین مالی در صنعت نفت
۲۰۳۰۷           حقوق بازرگانی در صنعت نفت
۲۰۳۰۸           بازاریابی بین المللی فرآورده های صنعت نفت
۲۰۳۰۹           تجاری سازی فناوری‌ها در صنعت نفت
۲۰۳۱۰           مطالبات بازار در صنعت نفت
۲۰۳۱۱           نقش صنعت نفت واقتصاد نفت در اقتصاد کلان کشور
۲۰۳۱۲           بهینه سازی عملکرد چند گانه صنعت نفت در اقتصاد کلان
۲۰۳۱۳           الگوی اقتصادی صنعت نفت به عنوان موتور توسعه اقتصادی
۲۰۳۱۴           گذار به اقتصاد غیر نفتی از طریق صنعت نفت
۲۰۳۱۵           استفاده از موقعیت ممتاز ایران در تجارت بین المللی انرژی بخصوص بازار گاز
۲۰۳۱۶           نظام تخصیص بهینه منابع سرمایه ای به پروژه های نفت و گاز
۲۰۳۱۷           مدیریت یکپارچه مخازن به منظور حداکثر بهره دهی اقتصادی بلند مدت
۲۰۳۱۸           بازارها و مجامع بین المللی انرژی
۲۰۳۱۹           کنترل آثار تورمی و بیماری هلندی نفت در اقتصاد کلان
۲۰۳۲۰           نظام مدیریت بهینه دارائیهای نفت و گاز
۲۰۴      حقوق وسیاستگذاری عمومی
۲۰۴۰۱           حقوق انرژی و نفت
۲۰۴۰۲           حقوق محیط زیست
۲۰۴۰۳           حقوق اداری
۲۰۴۰۴           حقوق و فناوریهای نوین
۲۰۴۰۵           طرح مطالعات و تعیین رژیم حقوقی میادین مشترک نفت و گاز
۲۰۴۰۶           حقوق مالکیتهای فکری
۲۰۴۰۷           حقوق پژوهش
۲۰۴۰۸           ابعاد حقوقی قراردادهای حمل و نقل
۲۰۴۰۹           حقوق محیط زیست در صنعت نفت
۲۰۴۱۰           حقوق روابط کار در صنعت نفت
۲۰۴۱۱           مسائل حقوقی مناطق آزاد و ویژه تجاری-صنعتی صنعت نفت
۲۰۴۱۲           قانون مدیریت خدمات کشوری و ارتباط با صنعت
۲۰۴۱۳           حقوق دریا در حوزه های مرتبط با صنعت نفت
۲۰۴۱۴           سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در بخش نفت و گاز
۲۰۴۱۵           حق توسعه متوازن و پایدار در مناطق نفت خیز
۲۰۴۱۶           کاربرد آمایش سرزمین در صنعت نفت
۲۰۴۱۷           تحلیل جایگاه و نقش صنعت در توسعه ملی
۲۰۴۱۸           تحلیل رابطه دولت و صنعت نفت در زمانهای گذشته، حال و آینده
۲۰۴۱۹           نقش بالقوه مناطق آزاد و ویژه در توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۲۰۴۲۰           حقوق قراردادها (قراردادهای داخلی)
۲۰۴۲۱           حقوق معاهدات بین المللی
۲۰۴۲۲           سیر تحول و اصلاح اساسنامه قانونی شرکت ملی نفت ایران
۲۰۵      جامعه شناسي و روانشناسي
۲۰۵۰۱           جامعه شناسی سازمان
۲۰۵۰۲           مردم شناسی مناطق نفت خیز
۲۰۵۰۳           روان شناسی صنعتی
۲۰۶      دیپلماسی انرژی و روابط بین المللی
۲۰۶۰۱           طرح مطالعات تطبیقی بین المللی در زمینه شناخت و مقایسه و ارزیابی دیپلماسی انرژی کشورهای عضو اوپک
۲۰۶۰۲           طرح مطالعات تطبیقی بین المللی در زمینه شناخت و مقایسه و ارزیابی دیپلماسی انرژی کشورهای نفتی صنعتی غیر اوپک
۲۰۶۰۳           طرح مطالعات تطبیقی بین المللی در زمینه شناخت و مقایسه و ارزیابی دیپلماسی انرژی کشورهای صنعتی عمده مصرف کننده نفت شامل ژاپن، چین، هند و برزیل
۲۰۶۰۴           بررسی نقش انرژی در تحکیم توسعه روابط بین الملل
۲۰۶۰۵           تقویت جایگاه کشور در مجامع بین المللی
۲۰۶۰۶           بررسی ابزار بین المللی و دیپلماسی برای تقویت بخش انرژی
۲۰۶۰۷           شناخت مخازن استراتژیک و تاکتیکی
۲۰۶۰۸           شناخت نقاط ضعف و قوت بازیگران عرصه های دیپلماسی انرژی
۲۰۷      فرهنگ و روابط عمومی
۲۰۷۰۱           بررسی و تجزیه و تحلیل فرهنگی-اجتماعی الگوی مصرف انرژی در کشور
۲۰۷۰۲           نفت و فرهنگ
۲۰۷۰۳           فرهنگ و توسعه در صنعت نفت
۲۰۷۰۴           طرح جامع سرمایه گذاری فرهنگی-اجتماعی صنعت نفت در کل کشو، مناطق نفت خیز، سایر مناطق و مناطق محروم
۲۰۷۰۵           تدوین روشهای مطلوب و تاثیرگذار آموزش و تبلیغات به منظور فرهنگ سازی مصرف صحیح انرژی
۲۰۷۰۶           طرح جامع گردشگری در صنعت نفت
۲۰۷۰۷           بررسي نقش روابط عمومي در فرايند توسعه جامعه
۲۰۷۰۸           ارتقاء جايگاه تشكيلاتي روابط عمومي در وزارت نفت